Historie Sboru dobrovolných hasičů Písečná

Dovolte nám zde vám ve zkratce přiblížit, jak náš sbor vznikl a co během již dlouhé historie zažil. 
 

Založení Sboru dobrovolných hasičů Písečná

Sbor dobrovolných hasičů v Písečné (SHD Písečná) má dlouholetou tradici. Jeho historie sahá až do 19. století. Zajimavá myšlenka založit sbor se zrodila v hlavách dvou vážených občanů z Písečné a byla podpořena jak starostou tak i panem učitelem a to v prosinci 1988. Zájem občanů o účast ve sboru byl velký a tak mohl být spolek založen. Zatimní komité  v lednu 1889 schválila stanovy. 14. dubna 1889 byla svolána první valná hromada spolková, které se účastnilo 37 členů. Během valné hromady byli členové seznámeni se stanovami a zvoleny funkce velitele, cvičitele, jednatele, pokladníka, náčelníka lezců a náčelníka stříkačů. 

 

Historie sboru do roku 1939

V roce založení sboru, tj. v roce 1889, byla také pořízena výzbroj pro všechny členy kromě přileb, stejnokroje ušil krejčí z Písečné.

V roce 1891 zakoupila obec čtyřkolovou koňskou sktříkačku od firmy Smekal z Prahy za 614 zlatých a o rok později byla postavena zbrojnice hasičského spolku za 450 zlatých. První okrskové cvičení v Písečné se konalo 3. června 1894 pro obce Kyšperk (nyní Letohrad), Lukavice, Mistrovice, Hnátnice, Kunčice a Písečnou. Stalo se od založení sboru tradicí, že se každoročně v zimním období pořádal ples střídavě v místních hostincích. 26. července 1903 proběhlo svěcení spolkového praporu, který byl objednán v Jabloném nad Orlicí. 

Sbor zasahoval při požárech v obci i mimo obec. Rok 1911 byl pro obec mimořádně obtížný - hořelo celkem desetkrát. Do základů shořel hostinec Jana Lipenského a zbylé požáry byly úmyslně založeny bratry Knapovskými. V roce 1912 měl sbor již 43 členů. Velkou ránu dostal sbor čtyřletým obdobím první světové války. V roce 1916 měl sbor dokonce pouze 13 členů. V prvním poválečným roce nastal značný příliv členů, jednak návratem mužů z války a dále pak přistoupením nových členů. V roce 1920 měl sbor již 50 členů.

 

Ochotníci

Někteří členové sboru se mimo hašení požárů, nácvikům, soutěžím apod. věnovali i jiným společenským aktivitám. Poprvé hráli ochotníci sboru 1. února 1931. Svému publiku představili hru s názvem "Jeden si ji musí vzít" a o rok později koupil sbor jeviště. V roce 1937 nacvičili ochotníci sboru dokonce 2 operety. V roce 1938 však činnost ochotníků končí.

 

Motorová stříkačka

Rok 1938 byl pro sbor rokem nákupu motorové stříkačky od firmy Stratílek z Vysokého Mýta. Stála 32.800 Kčs, byla o síle 36 HP a dávala 1400 l za 1 minutu. Stříkačka byla dodána 1. září 1938 a o den později řádně a se spokojeností vyzkoušena. Současně bylo dodáno 240 m hadic a dva páry šroubení.

23. 7. 1939 slavil sbor 50 let tvrvání. Po slavnostní valné hromadě se nechal sbor vyfotografovat s novou motorovou stříkačkou. 

 

Sbor dobrovolných hasičů Písečná po 2. světové válce

V roce 1948 koupil Sbor dobrovolných hasičů v Písečné od ONV nákladní auto za 54.000 Kčs, které bylo předěláno na požární vůz v karosárně v Lukavici. Na závodech motorových stříkaček vyhrál sbor několik vítězných cen.

V roce 1950 byl Sbor dobrovolných hasičů přejměnován na Místní jednotu československého svazu hasičstva. V roce 1952 měl sbor v Písečné 66 členů (9 žen a 57 mužů). V tomto roce zemřel poslední ze zakládajících členů sboru v Písečné. V roce 1953 byl název sboru změněn na Místní jednotu Československého svazu požární ochrany (ČSPO). 

V roce 1969 činila členská základna 47 osob. 

 

70. - 80. léta ve Sboru dobrovolných hasičů Písečná (v té době ČSPO)

V 70. (i 80.) letech členové místní jednoty odpracovali hodiny brigádnických prací pro místní obec. Po pouze zčásti úspěšném pokusu vyčistit Horní rybník v roce 1973 byla zahájena výstavba vodní nádrže ve středu obce. V letech 1973-1974 na ni odpracovali členové sboru 10.000 brigádnických hodin. V roce 1977 byla místnímu sboru přidělena stříkačka PP 8 z n. p. Orličan v Chocni a u Dolního kravína byla instalována nová poplachová siréna. V tomto roce vykazovala členská základna pouze 37 členů.

V roce 1979 bylo rozhodnuto o nekonání oslav 90. výročí založení sboru, protože nebyly vytvořeny dostatečné organizační, materiálové a technické předpoklady. Následně v roce 1980 se nepořádal ani tradiční ples, protože hospoda byla bez hostinského a prováděly se v ní nutné opravy. 

Začátkem 80. let byl sbor přejmenován na Základní organizaci Svazu požární ochrany (ZO SPO) v Písečné. V roce 1981 zakoupil MNV (Místní národní výbor) v Písečné nákladní auto AVIA 30, které mohl využívat i sbor. Byla provedena částečná oprava požární zbrojnice, kam byla umístěna motorová stříkačka a příslušenství. O rok později byla oprava zbrojnice dokončena, obnoven historický prapor sboru a opraveny sekerky (v současné době je prapor stále používán a sekerky jsou uloženy v hasičské klubovně). V roce 1987 obdržel sbor od Okresní požární inspekce novou motorovou stříkačku PS 12 (je používána dodnes) a byl zakoupen starší kropicí vůz pro potřeby sboru a obce. V průběhu 80. let se počet aktivních členů sboru pohyboval okolo 40.

 

Nedávná historie SDH Písečná

V roce 1989 byly konány oslavy 100. výročí vzniku sboru a velký sjezd rodáků

V roce 1990 došlo k přejmenování sboru na Sbor dobrovolných hasičů (SDH).

V roce 1995 měl sbor 47 členů.

V roce 1999 byla provedena rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice. V květnu roku 2000 byly konány oslavy 110. výročí vzniku sboru spojené s oslavami 150. výročí vysvěcení školní budovy.